اثر سینرژیست دو داروی مهار کننده تیروزین کیناز و آنتاگونیست گیرنده نوع 1 آنژیوتنسین II در بهبود فیبروز کبدی القاء شده در موش

این مطالعه در مدل تجربی حیوانات فیبروزه انجام شد که تحت درمان با دو داروی نیلوتینیب و لوزارتان و ترکیب این دو قرار گرفت. نتایج مطالعه بیانگر اثر بهبودی بهتر در نتیجه استفاده همزمان این دو ترکیب بود که میزان فیبروز کبدی را به طور معنی داری نسبت به هر استفاده هر کدام به تنهایی بهبود بخشید. این نتایج با ارزیابی مجموعه ای از بررسی های تغییرات بیان ژن، پروتئین، فعالیت آنزیمی، تغییرات اندکس های آنتی اکسیدانی و پاتولوژیکی به دست آمد.
منبع:
کریمی، جمشید و همکاران. عنوان طرح [بررسی اثر سینرژیست دو داروی مهار کننده تیروزین کیناز و آنتاگونیست گیرنده نوع 1 آنژیوتنسین II  در درمان فیبروز کبدی القاء شده در اثر تتراکلریدکربن در رت]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396
Karimi, A., et al. Title [Evaluating the synergist effects of tyrosin kinase inhibitor and AngiotensinII type I receptor antagonist in the treatment of CCl4-induced liver fibrosis in rat]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences,2018.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر جمشید کریمی، دکتر عادل محمدعلی‌پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح: 9409034752


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: نیلوتینیب | لوزارتان | تتراکلریدکربن (CCl4) | فیبروز کبدی |

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر