رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

این پژوهش توصیفی تحلیلی، در بین 400 دانشجوی ترم 3 تا 8 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام گرفت و رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی این دانشجویان را در سال 1395 مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد فقط عامل یادگیری خودتنظیمی در سطح معنی داری 5 درصد بر روی پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار بود (001/0>p) و به ازای هر یک واحد نمره افزایش در عامل خودتنظیمی، بطور متوسط مقدار 04/0 به میزان معدل افزوده می گردید. در این مطالعه متغیر خودکارآمدی یک درصد، متغیر خودتنظیمی  نه درصد و انگیزه پیشرفت صفردرصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین نمودند.
منبع:
مقدری کوشا، مهناز و همکاران. عنوان طرح [بررسی رابطه بین خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1396.
Moghadari Koosha, M., et al. Title [Relationship between self efficacy, Self-regulated learning strategies, achievement motivation and Academic achievement  in paramedical Students'of Hamedan university of medical sciences in '1395]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences, 2017.

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: خودکارآمدی | راهبردهای یادگیری خودتنظیمی | انگیزه پیشرفت | پیشرفت تحصیلی و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی |

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر