عفونتهای بیمارستانی شایع (پنومونی- عفونت ادراری-عفونت گردش خون-عفونت زخم جراحی) و الگوی مقاومت میکروبی ارگانیسمهای ایجاد کننده آنها

مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی مقاومت میکروبی باکتری های شایع که باعث عفونتهای بیمارستانی – در بیمارستان بعثت همدان می شوند- اجرا شده است. جهت این مطالعه هر کدام از بیماران غیر اطفال در بخش های مختلف این بیمارستان با انواع مختلف عفونتهای بیمارستانی و بر اساس دستورالعمل هایCenters for Disease Control and Prevention CDC وارد مطالعه شدند و نمونه های از ادرار، خون، تراشه و زخم جهت کشت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به آزمایشگاه ارسال شد.یافته ها حاکی از آن بود از 10332 بیمار بستری در بیمارستان 266 (6/2%) عفونتهای بیمارستانی گزارش شده که VAP شایعترین عفونت بیمارستانی بوده است. از بین 266 باکتری جدا شده، شایعترین باکتری به Ecoli تعلق داشت با 61 (9/22%( مورد و بعد از آن کلبسیلا و آسنتیوباکتر و استاف اورئوس با شیوع به ترتیب: (%8/15) 42 و  (%5/13) 36 و (%8/9) 26 بوده است. در باکتری های گرم منفی بیشترین مقاومت به سیپروفلوکساسین و کمترین مقاومت به کلستین و ایمی پنم گزارش شده است. شیوع MRSA در SSI,CLA- BSI, VAP به ترتیب 3/3 ، 2/22 و 5/54%  بوده است. مقاومت به وانکومایسین در استافیلوکوک ها دیده نشده است اما انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین 9/42% بوده اند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که مشکل اصلی در بیمارستان بعثت عفونت های گرم منفی MDRMulti Drug Resisitance هستند تا استافیلوکوک اورئوس.
منبع:
Hedayat Yaghubi, M, et al. Prevalence of nosocomial infections of common organisms causing Healthcare-Associated Infections(pneumonia - sity of MedicalSciences, 201
8urinary tract infection, bloodstream infection – surgical site infection) and their antimicrobial  resistance patterns in Besat hospital during three months from 2015 and Developing Guidelines for Emprical Treatment of These Infections.  [Research Project]. Hamadan: Hamadan Univer.CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مقاومت میکروبی- پنومونی وابسته به ونتیلاتور – عفونت ادراری- عفونت های وابسته به کاتتر- عفونت زخم جراحی |

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر