خود مراقبتی معنوی آموزش خود مراقبتی معنوی می تواند فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی را کاهش دهد

مراقبت از کودک ناتوان ذهنی مشکلات زیادی را برای مادر فراهم کرده، منجر به تجربه فشار مراقبتی و فراموشی خود مراقبتی توسط او می گردد. با توجه به نقش تاثیر گذار مقابله های معنوی در رفع نیازهای روحی مادران با فرزند معلول، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی تحت پوشش مرکز توانبخشی الهی شهر قوچان انجام شد. پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی است که طی آن 60 مادر با فرزند ناتوان ذهنی تحت پوشش مرکز الهی شهر قوچان پس از نمونه گیری به روش در دسترس و اطمینان از دارا بودن شرایط ورود به مطالعه، بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه فشار مراقبتی بودند که قبل،بلافاصله و دو هفته بعد از آموزش خود مراقبتی معنوی در دو گروه تکمیل گردیدند. داده ها پس از گرد آوری با نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
طبق یافته ها، قبل و بلافاصله بعد از مداخله بین میانگین نمره فشار مراقبتی در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛اما دو هفته بعد از مداخله، در افراد گروه مداخله نمره فشار مراقبتی مادران بطور متوسط 87/21 درصد کاهش یافتکه این کاهش در طول زمان از نظر آماری معنی دار بود. (0001/ 0>p) اما در مادرانگروه کنترل در طول زمان، نمره آنها بطور میانگین 5 درصد افزایش داشت که این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود (4/0=p). حتی پس از کنترل اثر متغیرهای مخدوش کننده شامل وضعیت تاهل، سن فرزندان و سالهای مراقبت از فرزندان، باز هم تفاوتهای مشاهده شده بین گروههای بالا از نظر آماری معنی دار بود. (0001/0>p)
 مطالعه حاضر نشان داد که آموزش خود مراقبتی معنوی می تواند فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی را کاهش دهد؛بنابراین در صورت تقویت باورها و زمینه های معنوی این مادران میتوان تا حد زیادی فشار ناشی از مسائل مراقبتی کودکان ناتوان ذهنی را کاهش و سازگاری مادران آنها را با مشکلات مربوطه افزایش داد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر کاهش فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی
مجری اصلی: دکتر مژگان رهنما   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱/۱۱   |   کد طرح: 1005


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فرزند نا توان ذهنی | فشار مراقبتی | خود مراقبتی معنوی | مادران |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر