اثرات محافظتی کورکومین کورکومین آنتی اکسیدان قوی که مانع از آسیب سلولی ناشی از گلایوکسال در سلول های کلیوی رت می شود

گلایوکسال محصول اتواکسیداسیون گلوکز هست که در گلیکوزیلاسیون پروتئین ها ولیپیدها وتولیدAGEوALEنقش دارد.محققان برلاین باورند که این محصولات میتواند منجر به عوارض ناشی از افزایش مزمن قند خون ،بروز آلزایمر،سرطان وپیری شود .یکی از مهمترین بافت هتایی که به دنبال تولید AGEوALEآسیب می بیند ،کلیه است که به صورت نفروپاتی دیابتی ظاهر میشود.تحقیقات ثابت کرده است که در دیابت به واسطه اتصالAGEبه رسپتورهایش(RAGE)بیش از حد رادیکال های فعال اکسیژن (ROS)گونه های کربونیل فعال(RCS)وکاهش توانایی بدن در مقابله با استرس اکسیداتیو را شاهد هستیم.رادیکال های آزاد اکسیژن بسیار فعال وناپایدارودر صورتیکه توسط آنتی اکسیدان های داخل سلول خنثی نشوندمی توانند منجر به استرس اکسیداتیو شوند.استرس اکسیداتیو نیز منجر به به فعال سازی مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی حسلس به استرس،تشدید آسیب سلولی وپیشرفت عوارض ناشی از افزایش مزمن قند خون میشود.
پیشرفت نفروپاتی دیابتی ماهیت اکسیداتیو دارد.پ،بنابراین ما بر آن شدیم که اثرات محافظتی کورکومین در مدل سلولی آسیب کلیوی ناشی از گلایوکیال رابررسی کنیم.
طبق نتایج ما انکوبه کردن گلایوکسال با سلول های کلیوی رت باعث بپلیز غشای سلول کلیوی ،تشکیلROSلیپیدپراکسیداسیون،کلاپس غشای میتوکندری وآسیب غشای لیزوزوم می شود و استفاده از کورکومین باعث مهار تشکیل ROS،لیپیدپراکسیداسیون ،کلاپس غشای میتو کندری وآسیب غشای ایزوزوم ناشی از گلایوکسال می شود.گلایوکسال باعث مرگ سلولی همراه با تشکیل ROS ،لیپیدپراکسیداسیون،آسیب غشای میتوکندری وبیزوزوم می شود،بنابراین گلایوکسال باعث استرس اکسیداتیو ومرگ سلول های کلیوی از طریق مسیر میتو کندریابی می شود وکورکومین یک آنتی اکسیدان قوی است که مانع تشکیل ROSومرگ ناشی از گلایوکسال می شود.

کلیدواژه ها: AGEاسترس اکسیداتیو | ALE | نفروپاتی دیابت | کورکومین | آنتی اکسیدان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات محافظتی کورکومین برآسیب سلولی ناشی از گلایوکسال در سلول های کلیوی رت
مجری اصلی: دکتر جعفر شهرکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱/۱۱   |   کد طرح: 1006CAPTCHA
دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر