مهارکننده هیستون داستیلاز اثر ضد سرطانی والقای آپوپتوز مشتقات جدید مهارکننده هیستون داستیلاز (HDACs)برسلول های سرطانی پروستات

براساس مطالعاتی که در مورد شیوع سرطان در دنیا صورت گرفته است، مشخص شده که بالاترین درصد سرطان در مردان مربوط به سرطان پروستات است. در سرطان افزایش در میزان بیانHDACمنجر به داستیلاسیون پروتئین های هیستون می گردد و این داستیلاسیون باعث فشرده شدن DNAوکاهش در میزان بیان ژن ها می شود. در صورتیکه ژن های سرکوبگرتومور با مکانیسم دچار کاهش درمیزان بیان ژن شوند، یا غیر فعال گردند،سرطان اتفاق می افتد.
در این مطالعه اثر ۶ ترکیب سنتز شده مهار کننده هیستون داستیلاز ،که شامل مشتقات ۶-quinoxaliny۱از متوکسی تیوسمی کاربازید، فلوئور تیوسمی کاربازید، بنزیل تیوسمی کاربازید هستند ،بر روی رده سلولی DU-۱۴۵بااستفاده از ۲تکنیکMTTوReal Time PCRبررسی شده است.
نتایجIC۵۰حاصل از تست MTTبرای ترکیب متوکسی تیو سمی کاربازید،بنزیل تیوسمی کاربازید،فلوئورسمی کاربازید،متوکسی سمی کاربازید وبنزیل سمی کاربازید به ترتیب برابربا۶۷۰،۵۲۰،۵۸۰،۵۸۵،۴۷۵M می باشد.براساس اسن نتایج متوکسی تیوسمی کاربازید دارای کمترین سمیت ،وبنزیل سمی کاربازید دارای بیشترین سمیت برروی رده سلولی مورد مطالعه است.همچنین نتایج حاصل از RealTimePCRنشان داد که نه تنها این ترکیبات سنتز شده دارای اثر مهاری برروی ژن HDAC۲هستند،بلکه نسبت به داروی استاندارد SAHAبیشترHDAC۲رامهار می کنند.هم چنین از بین مشتقات سمی کاربازید،بنزیل سمی کار بازید دارای کمترین قدرت القای آپوپتوز،وازبین مشتقات تیوسمی کابازید،متوکسی تیوسمی کاربازید دارای بیشترین قدرت القای آپوپتوز برروی رده سلولی مورد مطالعه است.

کلیدواژه ها: تستMTT | رده سلولی D‌U-145 | Real Time PCR |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر ضد سرطانی والقای آپوپتوز مشتقات جدید مهارکننده هیستون داستیلاز (HDACs)برسلول های سرطانی پروستات
مجری اصلی: دکتر رضا انتظاری هروی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱/۱۱   |   کد طرح: 1007CAPTCHA
دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر