گونه های فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند در منطقه سیستان تنوع بالا ژنوتیپی دارند


فاسیولیازیس یک بیماری زئونوزبوده که عامل آن‌یک ترماتود انگلی از گونه فاسیولااست.بیماری دارای شیوع جهانی می‌باشد.تعیین دقیق هویت انگل‌های فاسیولا در مناطق مختلف جغرافیایی ایران و همچنین مطالعه ژنوتیپی و فیلوژنیکی انگل‌های فاسیولا در ایران از اهمیت زیادی در جهت شناخت بیشتر وضعیت فاسیولیازیس در کشور برخوردار خواهد بود.
در این مطالعه جمعاً ۷۰ نمونه فاسیولای دامی شامل ۳۵ نمونه فاسیولا گوسفندی از ۳۵ گوسفند آلوده (هر گوسفند ۱ کرم) و ۳۵ نمونه فاسیولا گاوی از ۳۵ گاو آلوده (هر گاو ۱ کرم)در منطقه‌ی تحت بررسی جمع‌آوری شد. محصول PCRبه‌دست‌آمده از تکثیر قطعه rDNA- ITSI (با استفاده از پرایمرهای اختصاصی) فاسیولا، با استفاده از آنزیم محدود الاثر تجزیه‌کننده اندونوکلئازیRsaI به روش RFLPموردبررسی قرار گرفت. سپس محصـــولPCRبه‌دست‌آمده به روش Sanger تعیین توالی شد و میزان شباهت  یا اختلاف بیـن سکانس‌های ژنتیکی ایزوله‌های موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت مقایسه  توالی‌های موردمطالعه، از روش هم‌ردیفی چندگانه با استفاده از نرم‌افزارmultalin  به آدرس اینترنتی http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد بر اساس الگوی هایPCR-RFLPایزوله‌های فاسیولاهپاتیکا دارای ژنو تیپH۱ , H۲ و ایزوله‌های فاسیولاژیگانتیکا دارای ژنو تیپ G۱,G۲,G۳,G۴ بودند.
کلیدواژه ها: ژنو تیپ | فاسیولاژیگانتیکا | فاسیولاهپاتیکا | PCR-RFLP | ایران |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ژنو تیپینگ انواع فاسیولا جداشده از گاو و گوسفند با استفاده از ژنITS1و PCR-RFLP در کشتارگاه شهرستان زابل
مجری اصلی: حکیم عزیزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۱   |   کد طرح: 18 الفCAPTCHA
دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر