سودمندی اجرای برنامۀ آموزشی و بهره‌گیری از مدل اعتقاد بهداشتی برای انجام غربالگری سرطان دهانۀ رحم

تست پاپ اسمیر یک ابزار غربالگری سرطان دهانۀ رحم است که نقش مهمی در تشخیص زودرس، پیشگیری و تأخیر در پیشرفت اختلالات دهانۀ رحم دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخلۀ آموزشی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا انجام شد.
این مطالعۀ نیمه تجربی روی ۱۶۰ نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی فسا(۸۰ نفر گروه آزمون و ۸۰ نفر گروه شاهد) در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت شناختی، سؤالات آگاهی و عملکرد، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پاپ اسمیر بود که قبل و دو ماه بعد از مداخله تکمیل شد. برنامۀ آموزشی برای گروه آزمون طی ۵ جلسه به صورت بحث گروهی به‌همراه ارائۀ پمفلت آموزشی اجرا شد. یافته‌ها با نرم افزار Spss ویرایش۲۲ و در سطح معنی‌داری ۰/۰۵> P ، تجزیه و تحلیل شد.
میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده) در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله افزایش یافت (۰.۰۵>P). همچنین ۵۱/۲۵ درصد از زنان گروه آزمون تست پاپ اسمیر را انجام دادند که از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۱>P).
 نتیجه این تحقیق نشان داد که ارتقای انجام تست پاپ اسمیر در زنان مطالعه شده، از سودمندی اجرای برنامۀ آموزشی و بهره‌گیری از مدل اعتقاد بهداشتی برای انجام غربالگری سرطان دهانۀ رحم حمایت می‌کند.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر افسانه قاسمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰   |   کد طرح: 94032


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مداخله آموزشی | پاپ اسمیر | مدل اعتقاد بهداشتی |

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر