با توجه به ارتباط منفی حمایت اطرافیان با استرس زنان باردار، توجه بیشتر متخصصین مراقبتهای بهداشتی زنان توصیه می شود

استرس بارداری و فقدان حمایت اجتماعی با عواقب ناخوشایند بارداری از جمله سقط جنین، تهوع و استفراغ، پره اکلامپسی، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و نیز درجاتی از اختلالات روانی به همراه می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی استرس دوران بارداری می باشد. میانگین دریافت حمایت اجتماعی زنان باردار با دامنه نمرات ۰-۲۵ بود. بیشترین میزان دریافت حمایت اجتماعی زنان در هر سه ماهه بارداری، خانواده بود. میانگین دریافت حمایت کلی در سه ماهه اول از هر دو سه ماه دوم و سوم بطور معنی داری بیشتر بود .حدود یک سوم زنان، بارداری را استرس زا تجربه نمودند. بیشترین تجربه ناخوشایند بارداری، مربوط به سه ماهه سوم بارداری بود. حمایت اجتماعی ارتباط معنی دار مثبت با تجارب خوشایند، معنی دار منفی با ناخوشایندهای بارداری، و ارتباط منفی معنی دار با استرس بارداری داشت قویترین پیش بینی  کننده منفی استرس بارداری، حمایت خانواده و سپس دوستان، همسایگان و عقیده درباره حمایت بود. با توجه به ارتباط منفی حمایت خانواده، دوستان و همسایگان با استرس زنان باردار، توجه بیشتر متخصصین مراقبتهای بهداشتی زنان بر شیوه های ارتقاء حمایت اجتماعی در دوران بارداری پیشنهاد می شود.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط سبک های مقابله با استرس و تجارب خوشایندی/ ناخوشایندی بارداری
مجری اصلی: دکتر محبوبه فرامرزی   |   کد طرح: 2182CAPTCHA
دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر