وجود ارتباط میان فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان شهر امیرکلا

سالمندی فرایندی است که منجر به کاهش کیفیت زندگی و ایجاد وابستگی می شود. سالمندی بخش مهمی از جامعه بشری است و تغییرات ایجاد شده بر شیوه زندگی سالمند اطرافیانش و کل جامعه تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع و ازآنجاکه مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است، هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان و ارتباط بین آنها بوده است.  نتایج این مطالعه بیانگر وجود ارتباط معنادار بین فعالیت فیزیکی و کنترل تعادل در سالمندان است. نتیجه حاصل از این مطالعه این موضوع را تداعی می کند که می توان با برنامه ریزی برای افزایش فعالیت فیزیکی، به میزان زیادی موجب بهبود کنترل تعادل سالمندان شد و از مشکلات بعدی مانند زمین خوردن کاست.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارتباط بین فعالیت فیزیکی، ناتوانی عملکردی و کنترل تعادل سالمندان شهر امیرکلا
مجری اصلی: دکتر محمد تقی پور   |   کد طرح: 1124CAPTCHA
دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر