معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه بررسی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به تومور گلیوبلاستوما با دو تکنیک دیفیوژن و پرفیوژنMRI

در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیک پارامتر­های بدست­آمده از تکنیک­های پرفیوژن و دیفیوژنMRI با تصویربرداری از بیماران مبتلا به تومور گلیوما در طول درمان و سه ماه بعد از اتمام درمان ارزیابی شد. ده بیمار با تومور مغزی گلیوما که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، در دو گروه شامل تومورهای گلیومای گرید بالا (5نفر) و گرید پایین (5نفر) وارد مطالعه شدند. برای هر بیمار، پارامتر ADCبدست آمده از آنالیز تصاویر بر وزن دیفیوژن و پارامترهای rCBV و rCBF بدست آمده از آنالیز تصاویر بر وزن پرفیوژن در هر 4نوبت زمانی قبل درمان، وسط درمان، پایان درمان و سه ماه بعد از درمان بدست آمد. سپس تغییرات این پارامترها بررسی شد.همه آنالیزهای آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS-16 انجام شدند. در هردو گروه از آزمون one sample k-s نرمال بودن داده­ها ثابت شد. سپس با استفاده از آزمون paired-samples T test معناداری هر یک از مراحل بعد از درمان را با قبل از درمان بدست آمد. طبق نتایج مشاهده شده علاوه بر مشاهده­ی تفاوت معنادار  بین هر یک از پارامترها در قبل درمان نسبت به بعد درمان،به طور معناداری مقادیر mean ADC ratio در هر دو گروه در بعد درمان افزایش یافت، همچنین افزایش معناداری در مقادیر rCBVو rCBF  در هر دو گروه مشاهده شد.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تغییرات فیزیولوژیک بیماران مبتلا به تومور گلیوبلاستوما، با استفاده از تکنیک های پرفیوژن و دیفیوژن MRI، جهت ارزیابی پاسخ به پرتودرمانی همراه با شیمی درمانی
مجری اصلی: عباس حق پرست   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۹   |   کد طرح: 95319


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دیفیوژن | پرفیوژن | MRI | گلیوما | پاسخ به درمان |

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر