ترجمه و اعتبار یابی مقیاس چند بعدی خستگی بر روی زنان باردار ایرانی

خستگی حالتی ناخوشایند و رایج در بین زنان باردار است که می تواند با زایمان سخت یا افسردگی پس از آن در ارتباط  باشد. به منظور ارزیابی این عامل، پرسشنامه ی چندبعدی خستگی (MAF) به زبان فارسی ترجمه و اعتبار محتوی بررسی شد.۵۸۲ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، پرسشنامه خستگی را به همراه پرسشنامه رفاه WHO تکمیل کردند. در نهایت اعتبار سازه با تحلیل عامل اکتشافی (EFA)، روایی همزمان (r = .۳۹۵)  دو پرسشنامه و پایایی با روش آلفای کرونباخ (۹۵۷/۰)  تعیین گردید. بنا بر  نتایج این پژوهش، MAF فارسی ابزاری روا و پایا در ارزیابی خستگی زنان باردار می باشد.

کلیدواژه ها: اعتباریابی | بارداری | خستگی | پایایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ترجمه و اعتباریابی مقیاس ارزیابی چندبعدی خستگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار
مجری اصلی: دکتر فروغ السادات مرتضوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |   کد طرح: 94116CAPTCHA

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر