تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در ارتقای سطح فعالیت فیزیکی افراد پره دیابتیک

دیابت یک مشکل عمده نظام سلامت می باشد و فعالیت فیزیکی یکی از مهمترین عوامل قابل پیشگیری در افراد پیش دیابتی می باشد. مدل فرانظری، الگویی جامع در تغییر رفتار فعالیت فیزیکی افراد است. طبق یافته ها ی این مطالعه، ۸۳% از افراد مورد مطالعه در مراحل قبل از عمل و فقط ۱۷ درصد در مراحل عمل و نگهداری بودند. همچنین بین سازه های مدل با مراحل تغییر ارتباط معنی داری وجود داشت. بطوریکه با پیشرفت افراد در طول مراحل تغییر از پیش تفکر تا نگهداری بر میزان خودکارآمدی، فرایندهای تغییر و موازنه تصمیم گیری افزوده شد. نتایج نشان داد که بیشتر افراد شرکت کننده در مراحل قبل از عمل بودند. بر اساس این نتایج می توان به طراحی برنامه های آموزشی مناسب برای گروه ها در هر مرحله اقدام نمود.

کلیدواژه ها: الگوی فرانظری | فعالیت فیزیکی | پیش دیابت | سبزوار |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در ارتقای سطح فعالیت فیزیکی افراد پره دیابتیک مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجری اصلی: دکتر معصومه هاشمیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴   |   کد طرح: 95197CAPTCHA

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر