اثر بخشی برنامه آموزشی پیشگیری از مواجهه شغلی با اجسام تیز و آلودگی با خون و ترشحات بیماران در پرسنل پرستاری بر اساس مدل کرک پاتریک

 
80 درصد افراد شرکت کننده دردوگروه کنترل و آزمایش زن و20درصد مرد بودند. میانگین سنی گروه کنترل  8/7± 4/30 سال و میانگین سنی گروه آزمایش6/8± 7/31 سال بود. میانگین سابقه کار درگروه کنترل8/8± 9/7 سال و میانگین سابقه کار گروه آزمایش8/9 ±7/8 سال بود. نتایج ارزشیابی اثر بخشی برنامه اموزشی در سطح یک مدل پاتریک ( واکنش) نشان داد، رضایت اکثر شرکت کنندگان (60درصد)در سطح عالی بود. نتایج درسطح دو مدل پاتریک (یادگیری) نشان داد در گروه کنترل میانگین نمره آگاهی قبل از آموزش 32/2±45/8 و بعد از اموزش 38/2 ±86/8 بود که بر اساس ازمون تی زوجی معنی دار نبوده است(p=./32 ) .درگروه آزمایش میانگین نمره آگاهی قبل از اموزش 17/2 ±32/8 و بعد از اموزش نمره اگاهی 2/1±98/13 گزارش شدکه از نظر اماری معنی دار است (p=/0001). در سطح سه مدل پاتریک (عملکرد)نتایج نشان داد درگروه کنترل قبل از مداخله آموزشی نمره عملکرداکثر نمونه ها ( 55درصد) درسطح ضعیف ودرگروه آزمایش (50درصد) در سطح ضعیف بوده است. بعد ازمداخله آموزشی نمره عملکرد گروه کنترل 30درصد درسطح خوب قرار داشت.درحالیکه در گروه ازمایش  75درصد درسطح خوب قرار داشتند .در سطح چهار مدل پاتریک(نتیجه)  نتایج  مطالعه نشان دادکه که تعداد افراد مواجهه یافته با اجسام تیز، در گروه کنترل قبل و بعد از آموزش به ترتیب  21نفر(35درصد )و 18نفر (30درصد) بوده است .آزمون مجذورکای تفاوت معنی داری را نشان نداد (P=0/54). اما در گروه ازمایش قبل از آموزش 24 نفر (40درصد) مواجهه با اجسام تیز را داشتند که بعد از مداخله آموزشی به 9نفر(15درصد) کاهش یافته است .ازمون مجذور کای تفاوت معنی داری را نشان داد(P=0/013).
نتیجه گیری:  برنامه اموزشی پیشگیری از مواجهه شغلی با اجسام تیز، خون و ترشحات در چهار سطح مدل پاتریک اثر بخش بوده است .پیشنهاد میشود در پایان اجرای هر برنامه اموزشی اثر بخشی برنامه در چهار سطح مدل پاتریک مورد سنجش قرار گیرد و بر مبنای ان اصلاحات لازم در برنامه صورت پذیرد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مصطفی بیژنی- مرضیه مومن نسب   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲   |   کد طرح: 95171


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: خون و ترشحات | اجسام تیز | کرک پاتریک |

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر