بکارگیری رویکردهای نوین ارزشیابی در آموزش بالینی مستلزم بسترسازی و رفع موانع اجرایی است

با توجه به نتایج حاصل ازپژوهش 119 نفر(8/78درصد) از شرکت کنندگان زن و 32نفر(2/21درصد) مرد بودند. 10نفر(6/6درصد) داری مدرک کارشناسی، 119نفر(8/78 درصد) مدرک کارشناسی ارشد و 22نفر(7/14درصد) دارای مدرک دکترای پرستاری بودند. میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 39/7±34/41 و میانگین و انحراف معیار سابقه کار 66/6± 16/13بود. بیشترین نمره کسب شده مربوط به حیطه دانشجو و محیط بالینی 10/ 8± 05/24 و کمترین نمره کسب شده مربوط به حیطه امکانات 50/1± 31/13گزارش شدند .درحیطه مربوط به آزمون (وقت گیر بودن ، طراحی و اجرای دشوار و نبودن ابزار ارزشیابی مناسب و استاندارد جهت نمره دهی ) بیشترین نمره را به خود اختصاص داده بودند درحیطه امکانات (کمبود تسهیلات و امکانات اجرایی و هزینه بر بودن  و نیاز به پرسنل زیاد برای انجام انها) به ترتیب بیشترین نمره را به خود اختصاص داده بودند.درحیطه مربیان (آشنا نبودن اساتید و مربیان با نحوه اجرای روش های جدید ارزشیابی، عدم استقبال و حمایت مدیران آموزشی،نبود سیستم پاداش و ایجاد انگیزه و استقبال مربیان از روشهای سنتی) به ترتیب بیشترین نمره را به خود اختصاص دادند.درحیطه دانشجو و محیط بالینی (ایجاد استرس و اضطراب دردانشجو، نداشتن آگاهی و شناخت کافی دانشجویان از روش های جدید و زیاد بودن تعداد دانشجویان، متناسب نبودن با زمان کارآموزی و عدم استقبال و همکاری پرسنل بالینی) به ترتیب بیشترین نمره را به خود اختصاص دادند.
 با توجه به یافته های پژوهش بکارگیری رویکردهای نوین ارزشیابی در آموزش بالینی مستلزم بسترسازی و رفع موانع اجرایی است .شناخت کافی مربیان بالینی و دانشجویان از روشهای جدید ارزشیابی و دادن آموزش به انها و آشنا کردن آنها با روند اجرایی همچنین استقبال وحمایت مدیران موسسه آموزشی وتشویق و ایجاد انگیزه در اجرایی شدن این روشها کمک کننده خواهد بود.اگرچه در استفاده از روشهای جدید ارزشیابی موانع و مشکلات اجرایی وجود دارد اما بعلت مزایا و ویژگیهای خاص این روش ها در ارزیابی مهارتهای بالینی منجمله پایایی، روایی ،عینیت و جامعیت ، سرمایه گذاری برای توسعه  وبکارگیری انها در ارزشیابی بالینی توصیه میشود.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مصطفی بیژنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱۶   |   کد طرح: 95109


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: چالش ها و موانع اجرایی | نهادینه سازی | ارزشیابی کارکنان |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 127 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر