بیومارکرها می توانند درپیش آگهی سیربالینی بیماری ام اس استفاده شوند.

ام اس یک بیماری التهابی خودایمن ومزمن مغزونخاع(سیستم اعصاب مرکزی)می باشد.درمغزونخاع،اعصاب توسط یک غلاف محافظ موسوم به میلین پوشیده می شوند،این غلاف باعث افزایش سرعت انتقال عصبی می شود.دربیماری ام اس این غلاف دچارالتهاب وتخریب می شودوبسته به محل درگیری علایم بالینی متنوعی ایجاد می کندمانند:تاری دیدناگهانی،بی حسی وکرختی وسوزن سوزن شدن بدن،دوبینی،عدم تعادل،ضعف اندامهاو...مشخص شده که عوامل محیطی،کمبود ویتامین د3،ژنتیک وفاکتورهای التهابی با این بیماری رابطه معناداری دارند.تشخیص این بیماری درحال حاضر براساس علایم بالینی واستفاده از ام آرای مغزونخاع است.براساس مطالعات جدید مشخص شده که به منظورتشخیص زودهنگام ام اس وجلوگیری ازپیشرفت بالینی نیازبه بررسی و شناخت بیومارکرهای التهابی در روند پاتوژنز ام اس می باشد.یکی ازاین بیومارکرهافاکتورHMGB1می باشد.دراین مطالعه تغییرات سطح سرمی این فاکتوربراساس سیربالینی بیماران درطول یک سال مورد بررسی قرارگرفت ومشخص گردیدکه افزایش سطح سرمی این فاکتورباافزایش پلاک های ام آرای ومیزان ناتوانی بیماران وازسوی دیگرکاهش کیفیت زندگی بیماران همبستگی معناداردارد.لذامی توان پیشنهادنمودکه ازاین فاکتوربه عنوان مارکری بانقش پروگنوستیک دربیماران مبتلا به ام اس استفاده نمود.
HMGB1= High motility group box1                    MS=Multiple Sclerosis 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تغییرات سطح سرمی فاکتور HMGB1براساس سیربالینی بیماران مبتلا به ماتیپل اسکلروزیس
مجری اصلی: محسن ابراهیمی منفرد،قاسم مسیبی،مجتبی شرفخواه   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲   |   کد طرح: 1151


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بیومارکر | ام اس | HMGB1 |

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر