بررسی نیازهای مشاوره ای دوران قبل و حین بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب استان کرمان 93-94

خلاصه
زمینه و هدف : زنان معتاد بارداری ناخواسته و گاها متعدد و برنامه ریزی نشده دارند، دانش پایین این گروه از زنان به طور قابل توجهی بر رفتارهای بهداشتی آنها تاثیرگذار خواهد بود و همچنین عوارض مصرف مواد مخدر و تاثیرات آن برای آمادگی زنان و بارداری و رشدجنین میتواند تاثیرگذار باشد. لزا مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای مشاوره ای دوران قبل و حین بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان کرمان انجام شد.
روش بررسی : این مطالعه یک پزوهش توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنانی که برای دریافت روزانه خدمات گذری کاهش آسیب  DIC مراجعه میکنند، نمونه پژوهش به صورت سرشماری 210= n نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که در زمینه نیازهای مشاوره ای زنان قبل و حین بارداری طراحی شد. پس  از کسب روایی محتوا مطلوب  و سنجش  پایایی با محاسبه آلفا کرونباخ  79/0= r مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی(تی مستقل، ANOVA) در نرم افزار 22 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد بیشترین نیاز مشاوره ایی در زمینه بهداشت فردی و روانی 18/4 ± 62/28 و پایین ترین نیاز مشاوره ایی در زمینه عوارض سوء مصرف مواد 36/2± 99/14بود.
نتیجه گیری : بر اساس نتایج مطالعه حاضر زنان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب از نیاز مشاوره ایی بالایی برخوردار بودند و نیازمند به آموزش زیادی در دوران قبل و حین بارداری هستند.  با استفاده از نتایج مطالعه متولیان و برنامه ریزان حوزه  سلامت در این خصوص بیش از پیش  تلاش نمایند و در توانمند سازی این قشر پر خطر همت نمایند.
واژه های کلیدی: نیازهای مشاوره ای ، دوران بارداری ، زنان ، مراکز گذری کاهش آسیب
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی نیازهای مشاوره ای دوران قبل و حین بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب استان کرمان 93-94
مجری اصلی: منوره اتقایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴   |   کد طرح: 503/93


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر