دانشجویان رشته های علوم پزشکی بر حسب رشته با یکدیگر از نظر خود پنداره تفاوت دارند

میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس دانشجویان دختر و پسر بترتیب  80/6± 23/ 38 و 67/6± 51/37 و میانگین نمره خودپنداره دانشجویان دختر و پسر بترتیب 53/3±49/ 9و14/4±43/9 بود. میانگین نمره خود پنداره در میان کلیه رشته های شرکت کننده در آزمون, اختلاف معنی داری داشت (011/0) در حالی که تفاوت میانگین نمره عزت نفس در میان آن ها نظر آماری معنی دار نبود (442/0). با توجه به وجود اختلاف چشمگیر در خودپنداره گروههای مختلف تحصیلی در مطالعه حاضر که خود می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان را نیز متأثر سازد استفاده از راهکارهای مناسب در جهت بهبود و تقویت خودپنداره افراد و ایجاد بازخوردهای مثبت, افزایش پیشرفت تحصیلی را نیز بدنبال خواهد داشت.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مجید نجفی کلیانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱/۱۳   |   کد طرح: 95211


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: دانشجو | خودپنداره | عزت نفس | رابطه |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر