اثربخشی اﺳـﺎﻧﺲ زﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ به همراه فلوکستین در بهبود اﻓﺴﺮدﮔﻲ در مدل های حیوانی

در یک مطالعه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮه ﺳﺒﺰ بر اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﻮری، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﺳـﺎﻧﺲ زﻳـﺮه ﺳﺒﺰ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ٥٠، ٧٥ و ١٠٠ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن از دم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ولی این ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨﻲدار نمی باشد. اما ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮشﻫﺎی ﺳﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﻛﺴﺘﻴﻦ به علاوه اﺳﺎﻧﺲ زﻳﺮه در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ٥٠، ٧٥ و ١٠٠ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺷﻨﺎی اﺟﺒﺎری و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن از دم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺎﻧﺲ زﻳـﺮه ﺳـﺒﺰ در ﺑﻬﺒـﻮد اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺖ.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر اسانس زیره سبز Cuminum cyminum l بر مدل افسردگی القا شده با کورتیکواسترون در موش سوری نر
مجری اصلی: دکتر الهام سقائی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۹   |   کد طرح: 2150


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: زیره سبز | افسردگی | کورتیکواسترون |

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر