سطح وابستگی به تلفن همراه بر ویژگی های تحصیلی دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان موثر می باشد.

بر اساس یافته های پژوهش که بر روی 150 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1394  انجام شد میانگین نمره وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان8/08+40/61 بود که نشان دهنده سطح متوسط می باشد. یافته ها نشان داد24/7 درصد از شرکت کنندگان در سطح وابستگی خفیف، 51/3 درصد در سطح متوسط و 24 درصد در سطح شدید می باشند. بین نمره وابستگی به تلفن همراه و معدل نیمسال قبل و معدل کل، رابطه معکوس معناداری وجود داشت.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: خانم فاطمه ولی زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۲۵   |   کد طرح: 46/94


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تلفن همراه | دانشجویان | وابستگی |

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر