بین فریتین با بار آهن در قلب و کبد در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور ارتباط وجود دارد.

 در طی یک بررسی با هدف تعیین رابطه ی بین فریتین با بار آهن در قلب و کبد در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، یافته ها نشان داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻫﻦ ﻛﺒﺪ و ﺑﺎر آﻫﻦ ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. همچنین ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎر آﻫﻦ ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻫﻦ ﻗﻠﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه آﻫﻦ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر آﻫﻦ ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺘﺎﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و درﺻﺪ NRBC ﻫﻢ در ﻛﻨﺎر ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: رابطه ی بین فریتین با بار آهن در قلب و کبد در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر کرد
مجری اصلی: دکتر کیاوش فکری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۳۰   |   کد طرح: 1526


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻫﻦ | ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور | ﺗﻜﻨﻴﻚ MRIT2* | درﺻﺪ NRBC | ﻓﺮﻳﺘﻴﻦ |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر