ارتباط ارتقاء مهارت بالینی دانشجویان پرستاری با تعداد دفعات آموزش

اهمیت موضوع :
حفظ و ارتقای صلاحیت بالینی همواره یکی از چالش های مهم حرفه پرستاری بوده است. ازآنجاییکه فراوانی انجام مهارتها، ارتباط مستقیمی با افزایش صلاحیت بالینی دارد حصول اطمینان از انجام مهارتها به دفعات کافی ضروری میباشد. از طریق رسم منحنی یادگیری میتوان به استاندارد بودن دفعات انجام مهارت بالینی دست یافت.
مهمترین یافته ها :
از ۲۰۵ مورد بیمار که جهت انجام پانسمان به بیمارستان مراجعه نموده بودند، متوسط دفعات انجام پانسمان دانشجویان در دامنه ۲ تا ۹ دفعه بوده است.
نتایج در مورد رابطه بین متغییر نمره درس تئوری سوختگی با میانگین تبحر نشان داد، دانشجویانی که در درس تئوری سوختگی نمره کمتری گرفته بودند،  نسبت درصد افزایش میزان تبحر دفعه اول به آخر  بیشتر بود (۰۰۲/۰p= و ۸/۰ r=).
میانگین درصد افزایش میزان تبحردفعه اول نسبت به آخر در مهارتبالینی تعویض پانسمان سوختگی در مردان بیشتر از زنان بود (۰۰۵/۰p=).
   در راستای هدف پژوهش یعنی"تعیین دفعات موردنیاز انجام مهارت بالینی تعویض پانسمان سوختگی براساس صاف شدن خط منحنی یادگیری، میانگین دستیابی به ۷۵ درصد تبحر و درصد دانشجویانی که تبحر لازم را کسب نموده اند" نتایج مربوط در جداول ذیل آمده است.
میانگین میزان تبحر در انجام مهارت بالینی تعویض پانسمان سوختگی در دفعه اول ۱۱/۰۴±۶۷/۵۹ بوده که در دفعه اول تا پنجم تا۳/۳۶±۹۴/۹۷  افزایش یافته است . 

پیشنهاد برای کاربرد نتایج :
بدلیل طول مدت کوتاه کارآموزی در بخش سوختگی و اهمیت بالای یادگیری در این بخش ویژه پیشنهاد میشود جهت رسیدن به تبحر کافی و فراهم شدن فرصت بیشتر جهت دیدن انواع زخم های سوختگی و انجام عملی مراقبت و پانسمان  تعدد انجام پانسمان هر دانشجو توسط مربی ثبت گردد. بطوریکه  هر دانشجو در طول این مدت بتواند حداقل ۶ پانسمان مستقل انجام دهد. مسلما" بعد از هر پانسمان با بازخورد مناسب مربی به دانشجو در مورد شستشوی زخم ، تعیین عمق و وسعت زخم و نحوه ی پانسمان به یادگیری ایشان کمک شایانی خواهد شد

 
کلیدواژه ها: پانسمان سوختگی | مهارت بالینی | یادگیری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: کاربرد منحنی یادگیری برای تعیین تعداد دفعات انجام مهارت بالینی منتخب بخش سوختگی (پانسمان) در بین دانشجویان پرستاری
مجری اصلی: بتول علیزاده تقی آباد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۱   |   کد طرح: 131CAPTCHA
دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر