نتیجه طرح دانشکاه کاهش ساعت کاری پرستاران وشرکت درکلاسهای آموزشی باعث افزایش رضایت بیماران و رضایت شغلی پرستاران میشود

اهمیت موضوع:
مراقبت های پرستاری در بین کلیه مراقبت های ارائه شده در محیط های درمانی مانند بیمارستان، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند . امروزه پرداختن به کیفیت مراقبت پرستاری و تلاش برای بهبود کیفیت مراقبت در سیستم های درمانی در اولویت قرار دارد.
یافته ها:
مطالعات نشان داده که کیفیت مراقبت پرستاری پرستاران مورد مطالعه با تعارض خانواده - کار آنها ارتباط آماری معنی دار معکوسی داشته (0/04=P، 0/301--=r) بدین صورت که با کاهش نمره تعارض خانواده – کار، نمره کیفیت مراقبت پرستاری افزایش می یافت. همچنین تعارض خانواده - کار مبتنی بر زمان (0/007 =P، 0/189-r=) و رفتار (0/05 =P، 0/195-r=) و تعارض کار - خانواده مبتنی بر تنش (0/006 =P، 0/192-r=) از ابعاد تعارض خانواده - کار با کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط معنی دار و معکوسی داشت. علاوه بر این بعد روانی - اجتماعی از ابعاد کیفیت مراقبت پرستاری با تعارض خانواده - کار (0/032 =P، 0/132-r=)، بعد ارتباطی از ابعاد کیفیت مراقبت پرستاری با تعارض خانواده - کار کل (0/049 =P، 0/16-r=) ارتباط معنادار و معکوسی داشت.
نتیجه گیری:
نشان داد که کاهش تعارض کار – خانواده و افزایش کیفیت مراقبت پرستاری، با برنامه ریزی صحیح در زندگی، کاهش میزان ساعات کاری، شرکت در کلاسهای کیفیت مراقبت پرستاری، شرکت در کلاسهای کنترل تعارض کار – خانواده باعث افزایش رضایت بیماران وافزایش رضایت شغلی پرستاران و کاهش طول مدت بستری بیماران خواهد شد.
پیشنهادات:
پیشنهاد می شود تا با برگزاری کلاسهای آموزشی تعارض کار – خانواده و کیفیت مراقبت پرستاری و کاهش ساعت کاری پرسنل با جذب نیرو، تعارض را کاهش داده و باعث افزایش کیفیت خدمات شوند. همچنین پژوهشگران مطالعات کمی و کیفی جهت کشف دیگر عوامل ایجاد تعارض کار – خانواده طراحی کنند.


 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین ارتباط تعارض کار - خانواده با کیفیت مراقبت پرستاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر زرند در سال95
مجری اصلی: فرخ اباذری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۲/۱   |   کد طرح: 95/27


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بیماران | کیفیت | پرستاران | مراقبت پرستاری | تعارض کار – خانواده |

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر