رابطه ایجاد شبکه ارتباطی با خشنودی شغلی و عملکرد شغلی

این مطالعه با هدف بررسی بررسی رابطه ایجاد شبکه ارتباطی با خشنودی شغلی و عملکرد شغلی با میانجی گری شخصیت پویا در بیمارستان­های دولتی شهر همدان انجام شد. 300 نفر به عنوان نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شخصیت پویا رابطه بین ایجاد شبکه ارتباطی با خشنودی شغلی و عملکرد شغلی را میانجی گری می کند و شخصیت پویا موجب تقویت تلاش افراد برای ایجاد شبکه ارتباطی می شود و شبکه ارتباطی شغلی را گسترده تر می کند. همچنین این شبکه ارتباطی ایجاد شده که به واسطه شخصیت پویا شکل گرفته است در نهایت میتواند باعث بهبود عملکرد شغلی و افزایش رضایت شغلی در پرسنل گردد.
منبع:
بابامیری محمد، حیدری مقدم رشید، محمدی بهنام، محمدی یونس. رابطۀ شخصیت پویا با ایجاد شبکۀ ارتباطی با میانجی‌گری خشنودی شغلی بین پرستاران. مجله ارگونومی. ۱۳۹۶; ۵ (۳) :۵۰-۵۷
Babamiri M, Heidari Moghadam R, Mohammadi B, Mohammadi Y. An Investigation on the Relationship between Proactive Personality with Networking, Mediated by Job Satisfaction. J Ergon. 2017; 5 (3) :50-57

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد بابامیری   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9510286154


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شبکه ارتباطی | خشنودی شغلی | عملکرد شغلی | شخصیت پویا |

دفعات مشاهده: 123 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر