تاثیر آموزش مبتنی بر (مشکل، مداخله و ارزیابی) بر کیفیت گزارش نویسی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان

در این مطالعه نیمه تجربی، برای مقایسه کیفیت ثبت گزارش پرستاری به روش سنتی و روش  مبتنی بر مشکل، مداخله و ارزیابی، 28 دانشجوی کارشناسی پرستاری به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند و برای آنان یک کارگاه آموزشی در خصوص ثبت گزارش به روش مبتنی بر مشکل، مداخله و ارزیابی برگزار شد و سپس از هر دانشجو 2 گزارش سنتی و دو گزارش به روش مبتنی بر مشکل، مداخله و ارزیابی اخذ گردید. نتایج نشان داد که استفاده از روش مبتنی بر مشکل، مداخله و ارزیابی به طورمعنی داری موجب افزایش کیفیت ثبت گزارش دانشجویان پرستاری می شود. از این رو استفاده از  این روش می تواند به عنوان جایگزین روشهای توصیفی یا سنتی فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع:
الماسی، سعیده و همکاران. تاثیر آموزش روش پی آی ای (مشکل، مداخله و ارزیابی) بر کیفیت گزارش نویسی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1397.
 
Almasi, S., et al. The effect of PIE method (problem, Intervention and evaluation) training on the quality of nursing students documentation of Hamadan University of Medical Sciences. [Research Project ]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences,2018.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سعیده الماسی دکتر فاطمه چراغی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9507134140


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ثبت پرستاری | شیوه پی آی ایی | دانشجویان پرستاری |

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر