توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین وجود ارتباط آماری معنی دار بین شدت دیسمنوره با مدت قاعدگی، وزن و تاریخچه خانوادگی دیسمنوره

دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک یکی از شایعتریـن مشکلات بیماری زنان است کـه حـدود 25 تـا 90 درصـد شـیوع زنـان در دوره بـاروری آن را تجربـه مـیکننـد.  شیوع دیسمنوره اولیه در جوامع مختلف متفـاوت اسـت. دیسمنوره اولیه موجب مشکلات اجتمـاعی، اقتصـادی، جسمی و روحی گسترده شده و بـه عنـوان یکـی از علـل مهم کم شدن کارایی زنان و غیبت آنان از محل تحصیل و کار مطرح میباشد. با توجه به میزان بـالای دیسـمنوره اولیه و اهمیت آن در اختلال کیفیت زندگی و فعالیتهای روزمره، مطالعه حاضـر بـا هـدف تعیـین شـیوع اجتماعی زنان دیسمنوره اولیه و برخی عوامـل مؤثـر بـر آن در دختـران نوجوان شهرستان قزوین طراحی و اجرا گردید. شیوع دیسمنوره در این مطالعه 5/82% بود. نتایج نشان داد بین شدت دیسمنوره با مدت قاعدگی، وزن و تاریخچه خانوادگی دیسمنوره ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. همچنین بین شدت دیسمنوره با سن افراد و سن منارک و طول چرخه قاعدگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. لذا ارائه اطلاعات به سیاست گذاران سلامت جهت برنامه ریزی، آموزش به ارائه دهندگان خدمات اموزش درمانی جهت تغییر سبک زندگی و تغذیه سالم دختران نوجوان، پیگیری راهکارهای درمان دیسمنوره با داروهای گیاهی و شیمیایی با ارایه اطلاعات به محققین و پیشنهاد می‌شود و گنجاندن فعالیت های فیزیکی و ورزشی بیشتر در سیستمهای آموزشی دانش آموزان باید مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها: دیسمنوره اولیه | دختران نوجوان | شاخصهای انتروپومتریک |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی شیوع و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط آن با شاخص های انتروپومتر در دختران دبیرستانی
مجری اصلی: دکتر حمده پاک نیت   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۵/۱   |   کد طرح: 14003332CAPTCHA

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر