آیا تست های سرمی، برای پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتلا به پنومونی باکتریال مناسب می باشند؟

از آنجایی که تا کنون معیارهای مناسبی جهت بررسی نیاز بیماران مبتلا به پنومونی باکتریال بستری در بخش مراقبت های ویژه ارائه نشده است، مطالعه ای با هدف مقایسه ارزش تشخیصی سطح سرمیCRP و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون در تعیین مرگ و میربیماران مبتلا پنومونی باکتریال بستری دربخش مراقت های ویژه انجام شد.  این مطالعه بر روی 100 بیمار مبتلا به پنومونی باکتریال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام شد. این بیماران تا 28 روز تحت پیگیری قرار گرفته و موارد مرگ میر آنان به عنوان معیار طلایی ثبت شده و بر حسب آن معیارهای ارزش تشخیصی نوتروفیل، لنفوسیت، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پروتئین واکنشی سی تعیین شد. نتایج طرح نشان داد که حساسیت چهار متغیر لنفوسیت، نوتروفیل، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و CRP به ترتیب 2/78، 5/65، 8/81 و 6/83 درصد بود. همچنین درصد ویژگی چهار مارکر مذکور به ترتیب 40، 60، 6/35 و 2/42 بوده وهیچ یک از تست های مذکور، دارای ویژگی مناسبی برای پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتلا به پنومونی باکتریال نبودند.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سطح سرمی پروتئین واکنشی سی (CRP) و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون در تعیین مرگ و میر بیماران مبتلا پنومونی باکتریال بستری دربخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرای اصفهان در سال95-96
مجری اصلی: دکتر بابک علی کیایی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 395383


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مرگ و میر بیماران مبتلا پنومونی باکتریال | نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون | سطح سرمی پروتئین واکنشی سی (CRP) | ارزش تشخیصی | مراقبت های ویژه ی |

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر