نتیجه طرح دانشکاه در صورت افزایش استرس شغلی سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می یابد

اهمیت موضوع با توجه به اهمیت اتخاذ تصمیم صحیح در روند نجات جان بیماران در برابر موقعیتهای تنش زای محیط کار پرستاران ،هدف این پژوهش بررسی ارتباط استرس شغلی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران بخش های ویژه (آی سی یو و سی سی یو) بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال1395 می باشد.

 یافته ها: میانگین کل نمره استرس شغلی 190/26و میانگین کل نمره تصمیم گیری بالینی 78/85بود و ارتباط معنی دار و منفی بین استرس شغلی و تصمیم گیری بالینی وجود داشت. 0/28- = r و 001/0 =p.value گزارش شد . به طوری که با افزایش سطح استرس شغلی ،سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می یابد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر در صورت افزایش استرس شغلی سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می یابد، لذا باید تصمیماتی اتخاذ شود تا بتوان سطح استرس شغلی در پرستاران را کاهش و توانایی تصمیم گیری صحیح را در آنها افزایش دهیم ،که از آن طریق بتوان کیفیت مراقبت های پرستاری ارائه شده به بیماران را افزایش دهیم.
پیشنهادات : استفاده از شیوه های مدیریتی از جمله بکارگیری پرستاران با تجربه در کنار پرستاران جوان جهت استفاده از تجارب آنها و سوق دادن نیروهای قراردادی به سمت رسمی و همچنین بکارگیری راهبردهای آموزشی جهت ارتقا دانش تصمیم گیری پرستاران توصیه می گردد

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با تصمیم گیری بالینی در پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال1395
مجری اصلی: دکتر عصمت نوحی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95000170


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تصمیم گیری بالینی | پرستار | بخش ویژه | استرس شغلی |

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر