نتیجه طرح دانشگاه توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی برای با صلاحیت تر و متعهدتر شدن پرستاران حیاتی هست

اهمیت موضوع:صلاحیت حرفه ای و تعهد سازمانی هرکدام می توانند کیفیت کاری و نیز کیفیت زندگی کارکنان هر سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. کارکنان سیستم بهداشتی درمانی و از جمله سرپرستاران که مهمترین قسمت این سیستم را تشکیل می دهند نیز با توجه به حساسیت کاری و فشار ها و تنش های زیادی که از آن تاثیر می پذیرند، باید مورد توجه قرار گیرند
یافته ها: نشان داد صلاحیت حرفه‌ای (محدوده:4-56/1 ، میانگین و انحراف معیار53/0±28/29) و تعهد سازمانی پرستاران (محدوده :81-58، میانگین و انحراف معیار89:/4±9/70) در حد متوسط بود. صلاحیت حرفه‌ای با تعهد سازمانی ارتباط آماری معنی‌دار نداشت (74/0=P، 022/0=r). میانگین نمره صلاحیت حرفه‌ای بر حسب وضعیت تاهل و  (031/0=P) و سابقه کاری اختلاف معنی داری داشت (001/0=P).
نتیجه­ گیری: نتایج روشن می کند پرستاران نیاز است با صلاحیت تر و متعهدتر به سازمان شان شوند. توسعه صلاحیت های حرفه ای و تعهد سازمانی حیاتی هست اما آسان نیست
پیشنهادات: مدیران منابع انسانی باید  از راهبردهای مناسب جهت  افزایش صلاحیت بالینی و تعهد سازمانی پرسنل  پرستاری استفاده کنند انجام مطالعات بیشتر برای کاوش شرایط و شکاف های در مدیریت منابع انسانی سیستم مراقبت سلامت در فرهنگ ها و زمینه های گوناگون ضروری است.


 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: صلاحیت حرفه ای و تعهد سازمانی پرستاران: ایا برای مدیریت منابع انسانی مهم است؟
مجری اصلی: گلناز فروغ عامری   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95/164


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مهارت‌های حرفه‌ای | شایستگی بالینی | صلاحیت حرفه‌ای | تعهد سازمانی | وابستگی عاطفی | پرستاران |

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر