نتیجه طرح دانشگاه سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه بالاتر از افراد گروه کنترل هستند


اهمیت موضوع: از آنجایی که مطالعات با نتایج قطعی در دنیا و هیچ مطالعه در کشور ما در این باره انجام نگرفته است و با توجه به تحمیل بار روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سرطان ها و با توجه به اینکه کارآمد ترین راه مقابله با سرطان پیشگیری می باشد می توان با دانستن میزان همراهی سرطان مثانه با عامل کارسینوژنی مثل آرسنیک جهت کاهش شیوع این بیماری گام برداشت

یافته ها: میانگین سطح سرمی آرسنیک در افراد مورد مطالعه در گروه مورد  µg/l 1/04 ± 2/12  و  در گروه کنترل73/0 ± 1/43   بود که ارتباط آماری معناداری در بین دو گروه وجود داشت (001/0 = P value)


نتیجه گیری: سطح سرمی کادمیوم در افراد مبتلا به کانسر مثانه (گروه مورد) بالاتر از افراد گروه کنترل (گروه کنترل) هستند هر چند این میزان از جهت آماری معنادار نبود، همچنین سایر متغیر های زمینه ای همچون شهر نشینی، جنسیت، مصرف  سیگار و تریاک در افراد  مبتلا به کانسر مثانه ارتباطی با غلظت این عنصر در سرم در بین دو گروه نداشت.

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی همراهی بین سطح سرمی کادمیوم و سرطان مثانه در افراد مبتلا به سرطان مثانه
مجری اصلی: الهام جعفری   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 96000632


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سرطان مثانه | سطح سرمی کادمیوم | کرمان |

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر