نتیجه طرح دانشگاه تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی شود

اهمیت موضوع :با توجه به اهمیت این نوع از تمرینات برای افراد سالمند، انجام این پژوهش احتمالاً بتواند در زمینه نقش اینگونه از فعالیت­ها و تأثیر آن بر nAchRs ، Musk و PGC-1α به عنوان یک عامل تثبیت کننده و هم چنین کنترل­ کننده در غشای پس سیناپسی سلول عضلانی پاسخگو باشد
یافته ها: نتایج بررسی های ما نشان داد که میزان پروتئین گیرنده های استیل کولین گروه BFR+EX در مقایسه با گروه های Ctl و Sh در عضلات EDL (0.001p= :Ctl، 0.002=P :Sh) و نعلی(0.019 p=  Ctl:، 0.015 P = :Sh) افزایش معنی دار داشت. همچنین میزان پروتئین MuSK گروه BFR+EX در مقایسه با گروه های Ctl و Sh در عضلات EDL (0.000 p = Ctl، 0.000 P = Sh:) و نعلی(0.003= p:Ctl، 0.002 P = Sh:) افزایش معنی دار نشان داد. علاوه براین پروتئین PGC1α در گروه BFR+EX در هر دو عضله یاد شده نسبت به تمام گروه ها افزایش معنی دار (0.000 P =)داشت همچنین مقدار PGC1α در عضله نعلی بین گروه EX(0.033 p = Ctl، 0.03 P = Sh:) و Sham+Ex(0.028 p = :Ctl، 0.026=P :Sh) در مقایسه با گروههای Ctl وSham افزایش معنی داری را نشان داد.

نتیجه گیری تمرین هوازی کم شدت همراه با BFR می تواند اثر مثبتی بر ساختار پیوندگاه عصب و عضله ، بگذارد و منجر به کاهش اثرات ناشی از سالمندی در این بخش شود

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر ده هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون (BFR ) بر میزان پروتئین های گیرنده های نیکوتینی استیل کولین ، Musk و PGC-1α در عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر مسن
مجری اصلی: دکتر سیاوش جوکار   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95/493


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گیرنده نیکوتینی استیل کولین | PGC-1α | BFR | MuSK | سالمندی | تمرین هوازی کم شدت |

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر