بررسی انواع سوء رفتار نسبت به سالمندان شهر شیراز و فسا در سال ۱۳۹۵

سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که بین ۴% تا ۶% افراد مسن در سراسر جهان از یک شکل سوء رفتار رنج می برند (فیزیکی، روانی، عاطفی، مالی، غفلت). در مطالعه مقطعی –تحلیلی یه بررسی انواع سوء رفتار در بین سالمندان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش را  نفر از سالمندان شهر شیراز و فسا۲۲۶ نفر بودند. از ۲۲۶ سالمند مورد بررسی ۶/۷۲% زن و ۴/۲۷% مرد بودند. میانگین سنی آنان  ۵۵/۶۸ سال با انحراف معیار ۲۸/۶ معین شد. میزان شیوع غفلت مراقبتی در سالمندان ۹/۳۱ درصد ، سوءرفتار جسمی ۷ درصد، سوء رفتار مالی ۲۳ درصد، سلب اختیار ۸/۲۰، طرد ۴ درصد، غفلت مالی ۸/۲۸ درصد، غفلت عاطفی ۸/۴۳ درصد، سوءرفتار روان شناختی ۲/۴۱ درصد مشاهده گردید.

کلیدواژه ها: سالمندان | سوء رفتار |

گروه مخاطب: رسانه ها و مردم

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی انواع سوء رفتار نسبت به سالمندان شهر شیراز و فسا در سال 1395
مجری اصلی: دکتر علی خانی جیحونی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۲۸   |   کد طرح: 95152CAPTCHA
دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر