- داروی مکمل غذایی بتائین بر ساختار و عملکرد کلیه بعد از القاء سکته قلبی تاثیر مثبت دارد

این مطالعه با هدف تاثیر بتائین بر کلیه پس از القای سکته قلبی بر روی 50 سر موش صحرایی در آزمایشگاه انجام شد.  پس از گروه بندی حیوانات ، رژیم غذایی بتائین به مدت 60 روز داده شد و سپس سکته قلبی بر روی حیوانات القا گردید. پس از القای سکته قلبی، کلیه ها از نظر عملکردی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت بتائین بر کلیه در حیوانات دچار سکته قلبی می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد حسن خادم انصاری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۴   |   کد طرح: 1396-09-32-2910

The Impact of Betaine on the Tissue Structure and Renal Function before Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Rat
The aim of this study was to evaluate the effect of betaine on the kidneys after induction of myocardial infarction on 50 rats in the laboratory. After grouping the animals, the betaine diet was given for 60 days and then the heart attack was induced on the animals. After induction of myocardial infarction, the kidneys were evaluated in terms of functional and structural characteristics. The results of this study indicate a positive effect of betaine on the kidney in animals with myocardial infarction.


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلیه | سکته قلبی | بتائین |


دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر