توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز کمبود سطح سرمی روی در کودکان و نوجوانان ایرانی : مطالعه کاسپین ۵

اهمیت موضوع:  با توجه به مطالعات محدود انجام شده در مورد وضعیت سطح سرمی روی در کودکان و  نوجوانان ایرانی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سطح سرمی روی و تعیین سطوح نرمال ان صورت پذیرفت.
یافته های تحقیق : در این مطالعه مقطعی از میان ۳۵۰۰ نمونه خون مطالعه کاسپین ۵  از ۳۰ استان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده تصادفی  ۱۳۷۰ نمونه انتخاب شدند.  اطلاعات در مورد سبک زندگی و اطلاعات دموگرافیک  با استفاده از پرسشنامه معتبر سنجیده شد. سطح سرمی روی با استفاده از روش اسپکتومتری اتمیک سنجیده شد.
  میانگین سنی افراد تحت مطالعه ۱۲.۴۲ ± ۲.۹۷  سال و ۴۷% دختر بودند. صدک ۵ سطح سرمی روی ۷۵ µg/dL.    که براساس این نقطه برش شیوع نقص روی برابر با ۴.۹% بود و مقدار شیوع ارتباطی با سن، جنسیت و محل زندگی افراد نداشت (P>۰.۰۵). بر اساس نتایج حاصله کمبود روی در کودکان و نوجوانان ایرانی بالا بوده است .
پیشنهاد کاربردی :    با توجه  به  نتایج این مطالعه که  کمبود روی در کودکان و نوجوانان ایرانی بالا بوده است و با توجه به اهمیت این ریز مغذی در رشد و نمو کودکان و سلامت انها، توصیه می گردد  سنجش ریز مغذی ها در برنامه غربالگری دانش آموزان لحاظ گردد و مکمل یاری روی در کودکان با کمبود روی صورت پذیرد.
 
کلیدواژه ها: سطح سرمی زینک | کمبود روی | کوکان و نوجوانان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان غلظت روی سرم در دانش آموزان 6-18 ساله ایرانی در سال 1394: مطالعه کاسپین 5
مجری اصلی: مصطفی قربانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۲۰   |   کد طرح: 3002320CAPTCHA

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر