MIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است

این مطالعه با هدف بررسی فراوانی ژن های  مقاومت به نقره ( silE و silRS ) و ارتباط آن با MIC نانوذره نقره در اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت ادراری انجام شد. نتایج ما نشان داد کهMIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است ولی بعلت نبود تعریف استاندارد از مقاومت به این نانو ذره نمی توان میزان دقیق مقاومت را ارزیابی کرد. یافته ها هاکی از آن است که بین وجود این ژنها و سطح MIC نانوذره نقره ارتباطی مشاهده نمی شود. بررسی مکانیسم  بیان این ژن برای درک عوامل موثر بر بیان و نقش احتمالی وجود نقره بعنوان ایندیوسر، برای مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی فراوانی ژن های مقاومت به نقره ( silE و silRS ) وارتباط آن با MIC نانوذره نقره در اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت ادراری
مجری اصلی: دکتر عزت الله قائمی، فهیمه آزادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۶   |   کد طرح: 950923216


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اشریشیا کلی | نانوذره نقره | silgenes | MIC |

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر