احتمال ارتباط بین ویروس های EBV و CMV با سرطان مری

اهمیت موضوع:
سرطان ها از شایعترین عوامل مرگ و میر می باشند. حدود 20% از سرطانها در ارتباط با عفونت های ویروسی می باشند. سرطان مری یکی از انواع سرطانهاست که احتمالا در ارتباط با عفونتهای ویروسی می باشد. ارتباط ویروس های مختلف از جمله ویروس های سیتومگال و اپشتین بار،پاپیلوما، HBV، HCV، با سرطان مری مورد بحث قرار گرفته است و نتایج متفاوتی حاصل شده است. از این رو تحقیقات بیشتر در این زمینه میتواند گام مهمی درپیشرفت علم در این زمینه را فراهم کند. بنابراین در این مطالعه رابطه بین ویروس های سیتومگال و اپشتین باربا سرطان مری بر روی نمونه های شهر تبریز بررسی شد.
مهمترین یافته ها:
میانگین سنی افراد در گروه بیماران و کنترل به ترتیب35.2 ± 12.1 S.D و45.0±9.46 S.D سال است. توزیع جنسیت ( مرد به زن ) در بیماران وگروه شاهد به ترتیب 47/53 و46/53 بود. نتایج نشان داد که گروه کنترل عاری از ویروس های اپشتین بارو سیتومگال بود ولی 18درصد و 12 درصد از 100 نمونه سرطانی به ترتیب برای ویروس های اپشتین بار, سیتومگالو مثبت بودند که از نظر اماری معنی دار می باشد( P value =0.005). نکته قابل توجه این بود که حضور اپشتین بارویروس در نمونه های سرطانی از نوع آدنوکارسینوما) 12از 70 نمونه)به طور معنی داری از نمونه های اسکوآموس کارسینوما که هیچ موردی دیده نشد بالاتر بود (0از 30)( P value=0.005). از طرف دیگر میزان ویروس سیتومگال فقط در نمونه های اسکواموس مثبت بود ( P value=0.005).
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به احتمال ارتباط بین ویروس های EBV و CMV با سرطان مری مطالعات تکمیلی برای اثبات این موضوع پیشنهاد می شود.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی میزان فراوانی عفونت ویروس های EBV و CMV در افراد مبتلا به سرطان مری در شهر تبریز در سال 1393-1394
مجری اصلی: دکتر جمال سروری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۴   |   کد طرح: 94-01-01-11006


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سرطان مری | ebv-cm |

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر