مسئولین ایمنی آزمایشگاه های دانشکده های بهداشت باید به ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه ها توجه نمایند

مطالعه حاضر در سال 1397 در آزمایشگاههای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت. یافته ها نشان داد که خطرات نهفته متعددی در این آزمایشگاهها وجود دارد که در صورت عدم توجه می تواند باعث تحمیل خسارات انسانی، اقتصادی و زیست محیطی زیادی گردد. در این میان بیشترین عامل خطر در آزمایشگاههای مورد مطالعه به مواد خورنده و کم ترین آن به پرتوهای فروسرخ و یونیزان تعلق داشتند. برای کنترل ریسک خطرات موجود استفاده از سیستم های انبارداری و نگهداری استاندارد، آموزش مناسب استفاده کنندگان و همچنین طراحی و پیاده سازی یک سیستم مناسب واکنش در شرایط اضطراری توصیه می شود.
منبع:
محمدفام، ایرج و همکاران. ارزیابی و مدیریت ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از تکنیک ACHIL. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1931
Mohammadfam, I., et al. Risk Assessment and Management in Laboratories of the School of Health of Hamadan university of Medical Science Using ACHIL technique. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences, 2015.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر ایرج محمدفام   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۶/۱۹   |   کد طرح: 970121143


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ایمنی در آزمایشگاه | تکنیک ACHIL | مدیریت ریسک |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر