پرسشنامه مدیریت دانش پرستاری ابزاری روا و پایا برای بررسی وضعیت دانش پرستاری است

 در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی که با هدف طراحی پرسشنامه مدیریت دانش پرستاری طراحی، پرسشنامه اولیه ای متشکل از 28 سوال با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی طراحی شد و سپس در اختیار 10 نفر از اعضای هیئت علمی گروه پرستاری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها از اعضاء گروه پنل و ورود اطلاعات به نرم افزار اکسل، مقادیر CVR برای هر کدام از سوالات و نیز برای کل پرسشنامه محاسبه شد که CVR  کل پرسشنامه بعد از حذف 6 سوال و باقی  ماندن 22 سوال معادل84/0 درصد بود. همچنین پس از بررسی نهایی مقدار CVI از 27 سوال 6 سوال رد شدند و مقدار نهایی CVI کل سه حیطه معادل 4/96 درصد محاسبه شد. مقدار CVI برای حیطه ساده بودن معادل 99/0 درصد، برای حیطه مربوط بودن 92/0 درصد و برای حیطه واضح بودن معادل 3/98 درصد بدست آمد. در این مطالعه پس از تکمیل پرسشنامه توسط 20 نفر از پرستاران بخش ترومای 1 بیمارستان بعثت همدان، مقدار آلفای کرونباخ 84/0 درصد بدست آمد که نشانه این است که پرسشنامه دارای سازگاری درونی قوی است. نمرات تمامی افراد در دو زمان محاسبه و ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو بار اندازه گیری  برابر با 90/0 (000/0> p) محاسبه شد که میزانی قابل قبول و کافی بود.
منبع:
خلیلی و همکاران. طراحی پرسشنامه مدیریت دانش پرستاری، همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان. 1397
Khalili, A., et al. Design of Nursing Knowledge Management Questionnaire, Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences,2018

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آرش خلیلی – دکتر زهرا مرضیه حسنیان – فریبا ابراهیمی حریت   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۲   |   کد طرح: 9510286189


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پرسشنامه | مدیریت دانش | پرستاری |

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر