آلودگی به بروسلوز و تب کیو در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان لرستان

در این مطالعه شیوع تب کیو در بین قصابان (86/29%) به طور معنی داری بیش از جمعیت عمومی (24/17%) بود. همچنین قصاب ها (75/43%) به طور معنی داری بیشتر از جمعیت عمومی (20%) دارای شیوع سرمی بروسلوز بودند. همچنین بین شهرستان های مختلف از نظر شیوع تب کیو و بروسلوز اختلاف معنی دار آماری وجود داشت. داشتن سابقه کار بیش از 15 سال ریسک مثبت شدن نتیجه بروسلوز را افزایش می داد. تماس داشتن با نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز)، باعث افزایش شانس مثبت شدن نتیجه آزمایش سرمی برای هر سه بیماری تولارمی، تب کیو و بروسلوز شد.

با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، هر سه بیماری تولارمی و تب کیو و بروسلوز در استان لرستان ردیابی شدند. تب کیو و بروسلوز هم در بین گروه مورد مطالعه ما دارای شیوع بسیار قابل توجهی بودند و این نشان دهنده افزایش ریسک در معرض خطر بودن این افراد می باشد. لذا توصیه می شود که اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در این گروه شغلی بکار گرفته شود.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سرواپیدمیولوژی تولارمی و تب کیو در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان لرستان
مجری اصلی: احسان مصطفوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۵   |   کد طرح: 592


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر