آیا سیستم اطلاعات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با چارچوب سیستم اطلاعات آماری کشوری تطابق دارد؟

توسعه سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS) به منظور بهبود قابلیت ها و ارزش های افزوده ی آن در زمینه تولید گزارشات و شاخص های آماری با توجه به نیاز کاربران، علاوه بر رضایتمندی آنان، نقطه ی آغاز بهبود توانایی های مدیریتی بیمارستان است. بنابراین در مطالعه ای با هدف بررسی میزان انطباقHIS  با «چارچوب سیستم اطلاعات آماری بیمارستانهای ایران»و تعیین میزان اهمیت شاخص های چارچوب از منظر کاربران این امر در سه محور اصلی آمارهای بستری، اورژانسی و سرپایی، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این طرح نشان داد که میانگین میزان انطباق HIS های مورد مطالعه با چارچوب مدنظر 23.27 درصد بود. (در این میان شاخص های بستری 23.16 درصد، شاخص های اورژانسی 19.01 درصد و شاخص های سرپایی 35.71 درصد با چارچوب آماری منطبق بودند ). در حالی که 97.52 درصد شاخص های چارچوب از منظر کاربران بسیار مهم تلقی شدند.بنابراین ضروری است HIS با طراحی زیر سیستم اطلاعات آماری با محوریت شاخص های بستری، اورژانسی و سرپایی توسعه یابد و دستیابی به شاخص ها و گزارشات آماری مورد نیاز در قالب جداول و نمودارهای مناسب، طبق چارچوب مورد نظر فراهم شود.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات بیمارستان | سیستم اطلاعات آماری | آمار بیمارستان | کاربر |


دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر