بررسی پروفایل سایتوکینی سلولی القا شده درپاسخ به سویه های مقاوم به ریفامپین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

سل (TB) هنوز در دنیای امروز به عنوان یکی از کشنده ترین بیماری ها و مشکل بهداشت عمومی مطرح می باشد.  TBیک بیماری مزمن است که عامل اتیلوژیک آن باکتریMycobacterium tuberculosis می باشد. یکی از مباحث مهم در مورد بیماری سل، مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری می باشد. در میان این گونه مقاومت ها، مقاومت به ریفامپین فوق العاده دارای اهمیت می باشد بطوریکه امروزه مطالعات فراوانی بر سویه های  resistantmono Rifampin شده است. از آنجاییکه در این حالت فقط مقاومت به یک آنتی بیوتیک مطرح است، باکتری Rifampin resistant mono را به یک مدل بسیار خوب برای بررسی مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی و از طرفی برای بررسی القای مسیر های سیگنالینگ متفاوت در سلول میزبان تبدیل کرده است. نتایج این تحقیق ما را در فهم دقیق تر و اهمیت مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیکی (افلاکس پمپ) در ایجاد سویه های مقاوم به ریفامپین کمک می نماید. همچنین ما را در درک بهتر Host-Pathogen Interaction باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک و میزبان کمک می نماید. ماکروفاژ ها فاگوسیت های اولیه ساکن در ریه و بخشی از سیستم دفاعی میزبان در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند که در پاسخ اولیه ایمنی دخیل هستند . اینترلوکینα -1 (IL-1α) و اینترلوکینβ -1 (IL-1β)،  TNF-α (tumor necrosis factor alpha )، خانواده اینترلوکین12 (IL-12)، اینترلوکین 6 (IL-6) و IL-10 مهمترین سایتوکاین های اصلی تولید شده توسط ماکروفاژهای اولیه در مقابل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند.  دو سویه بیماریزای مقاوم به ریفامپین (RMR TB) و سویه های استاندارد (H37Rv)  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آلوده سازی رده سلولی THP-1 مورد استفاده قرار گرفت. بیان ژن های سایتوکاین ها و کموکاین ها با استفاده از روش qRT-PCR  با MOI 10: 1 و بمدت 24 ساعت بعد از عفونت زایی تعیین شد. همچنین ترشحات پروتئینی سایتوکاین ها و کموکاین ها توسط سنجش الایزا از سوپرناتانت کشت سلولی تعیین شد. سویه های RMR TB و H37Rv دارای مکانیسم های آلودگی متفاوت هستند (که در سویه  RMR TB با توجه به جهش در ژن rpoB تعیین می شود) که با پارامترهای خاصی از میزبان و سویه ها مشخص می شود. در نتیجه مقایسه سویه تک مقاوم و سویه حساس در تعیین اینکه آیا ماکروفاژها دارای سطوح بیان متفاوتی  با در نظر گرفتن پروفایل های مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند، بسیار مهم است. طبق چندین یافته پروفایل بیان متفاوتی در ماکروفاژها (e.g., IL-6, IL-1β, IL-8, CD40LG, CNTF, IL-13, TNFSF10,   TGF-β, MCP-1, and RANTES) در پاسخ به دو سویه RMR و H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نشان داده شد که پتانسیل اثر جهش در ژن rpoB   در تعامل میزبان و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را برجسته می سازد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی پروفایل سایتوکینی سلولی القا شده در پاسخ به سویه های مقاوم به ریفامپین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
مجری اصلی: فرزام وزیری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲۶   |   کد طرح: 590


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: Mycobacterium tuberculosis | و Rifampin resistant |

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر