استفاده از ژل مترونیدازول 75% می‌تواند باعث کاهش درد و تورم دندان خارج شده شود ولی احتمالا تاثیری روی میزان بروز حفره خشک (Dry Socket)ندارد.

این مطالعه بر روی 20 بیمار مذکر در محدوده سنی 30-20 سال انجام شد. از هر بیمار دو دندان مولر مندیبل طبق طرح درمان اولیه ی آنان خارج شد. سپس در محل یکی از ساکت ها دندان خارج شده ژل مترونیدازول 75/0 درصد استفاده شد و در دیگری به عنوان شاهد  هیچ ماده ای در محل گذاشته نشد. بعد از خارج کردن دندان‌ها علائم درد, تورم و درای ساکت بررسی و ثبت شد. داده ها پس جمع آوری توسط نرم افزار آماری spss  نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 از لحاظ میزان درد در 6و12 ساعت بعد از خارج کردن دندان بین سمت شاهد و درمان تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده شد (04/0 Pvalue=) و ( 03/0 Pvalue=) ولی در 24و48 ساعت بعد از خارج کردن دندان تفاوت معنی دار نبود(09/0 Pvalue=) و (06/0 Pvalue=). از نظر میزان بروز درای ساکت بین دو سمت تفاوتی مشاهده نشد ( 2/0 Pvalue=). همچنین از لحاظ تورم در ناحیه بین زاویه مندیبل تا میدلاین دندانی تا 24 ساعت تفاوتی بین دو سمت مشاهده نشد ( 05/0 Pvalue) ولی پس از 48 ساعت از نظر تورم بین دوسمت تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. ( 005/0 Pvalue=).
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی پیمانی مجاور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲   |   کد طرح: 93072


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 175 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر