آموزش رفتارهای تغذیه ای مرتبط با سرطان معده در زنان شاغل

در این مطالعه 100نفر از زنان شاغل (50نفر گروه آزمون و 50نفر گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند.میانگین سن افراد مورد بررسی در گروه آزمون 30/5±64/35 سال و درکنترل 38/5±70/35 سال بود که بر اساس آزمونT مستقل در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد (423/0p=). سایر ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها نیز در دو گروه متفاوت معنی داری نشان نداد.
 
نتایج نشان داد که در قبل از مداخله آموزشی،اختلاف معنی داری بین گروه آزمون و کنترل از نظر میزان آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی درک شده و عملکرد وجود ندارد اما در سه ماه پس از مداخله، گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش چشمگیری در خصوص هر کدام از موارد ذکر شده بجز موانع درک شده از خود نشان داد و در سازه موانع درک شده گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری داشته است.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای مرتبط با سرطان معده زنان شاغل شهر فسا
مجری اصلی: امین کیانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 97085


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رفتارهای تغذیه ای -زنان شاغل- مدل اعتقادبهداشتی |


دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر