تصویر بدنی و تنظیم هیجان درشکل گیری بدشکلی بدنی نقش دارند

این مطالعه بین 5287 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان که از بین آنها 357 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای مجریان طرح: دکتر محمود احمد پناه، دکتر مونانتخاب شده بودند انجام گرفت و نقش میانجیگری مشکلات تنظیم هیجان در رابطه بین تصویر بدنی و نشانه های بدشکلی بدنی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که مشکل در تنظیم هیجان (10%) اثر مستقیم و معنادار بر بدشکلی بدنی دارد و با اضافه شدن تنظیم هیجانی در مدل ، تصویر بدنی با اثر بیشتری  بر بد شکلی بدنی می گذارد. 
میتوان نتیجه گیری نمود که با آموزش تنظیم هیجانی و تقویت شکل گیری تصویر بدنی مثبت از شکل گیری نشانه های بد شکلی بدنی در دانشجویان پیشگیری نمود.
منبع:

  احمد پناه محمودو همکاران.بررسی نقش میانجیگری مشکلات تنظیم هیجانی بین تصویر بدنی و نشانه های بدشکلی بدنی  [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،1396
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد احمدپناه دکتر مونا ارجی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9512177683


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مشکلات تنظیم هیجان | بدشکلی بدنی | تصویر بدنی |

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر