سابقه کاری تاثیر بسزایی روی اعتماد حرفه ای شاغلین مامایی دارد.

از 53 فرد شرکتکننده در مطاللعه، 66 درصد (35نفر) دارای اعتماد حرفهای خوب و 34 درصد (18نفر) عملکرد متوسط داشتند. در این میان کسی عملکرد ضعیف نداشت. در مقایسه میانگین نمره اعتماد حرفهای در بین دو گروه شاغل در درمانگاه و اتاق زایمان اختلاف معنیدار دیده شد؛ به صورتی که اعتماد حرفهای در اتاق زایمان بیشتر از درمانگاه بود. مدل سازی نهایی با در نظر گرفتن P-value کمتر از 05/0 نشان داد که نمره اعتماد حرفهای با علاقه و سابقه کار رابطه مثبت دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: موسی ابوالحسنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱   |   کد طرح: 9509


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر