غربالگری نوزادان (New born screening)جهت تشخیص بیماری‌های نقص ایمنی پیش از تزریق واکسن سل ضروری است

بیماری سل به عنوان یک معضل پزشکی در کشورهای در حال توسعه مطرح است. از آنحا که واکست ب ث ژ برای پیشگیری از این بیماری بکار می‌رودﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن آی ال-12 نقش مهمی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزیﺲداﺷﺘﻪ و ﺧﻮد دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰایﯽ در ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎیﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻮﻣﯽ یﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎیﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻮم ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻤﭽﻮن واﮐﺴﻦ ﺣﺎوی ﻣﺎیﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻮم ﺑﻮویﺲ یﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮐﺎﻟﻤﻨﺖ-ﮔﻮریﻦ و یﺎ ﻣﺎیﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻮم ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮزیﺲ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آیﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ واﮐﺴﻦ ب ث ژ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺰریﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ، آﻣﺮیﮑﺎ و ... ایﻦ اﻣﺮ در بدو تولد نیست ) ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد، ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ نقص ایمنی اولیه دیگری باشد منجر به BCGosis و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوب و بیماری ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ایﻦ ﻃﺮح و ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ایﻤﻨﯽ اوﻟﯿﻪ انجام شد. ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ایﻦ ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰریﻖ ب ث ژ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪیﺮان ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻬﺎی آیﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﻘﺺ ایﻤﻨﯽ اوﻟﯿﻪر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ screening بدو ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﻃﺮح و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ screening ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺺ ایﻤﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﻘﺺ ایﻤﻨﯽ ﺑﺎیﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ایﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎیﺪ در ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آیﺪ.
 
کلیدواژه ها: باسیل کالمت گورین | غربالگری | عفونت مایکوباکتریایی | استعداد مندلی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: غربال بیماران مشکوک به استعداد مندلی به عفونت های مایکوباکتریایی از نظر نقص در تولید IL-12P40 توسط سلول های ایمنی در محیط کشت پس از تحریک با باسیل کالمت گورین
مجری اصلی: سمیه نجفی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 293388



CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر