برنامه‌های آموزش مداوم بین حرفه‌ای با تمرکز بر روش‌های تعاملی شرایط یادگیری از هم، باهم و درباره هم را فراهم می‌کند

آموزش بین حرفه‌ای به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در آموزش فراگیران نظام سلامت به شمار می‌آید که باعث افزایش همکاری‌های بین حرفه‌ای و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار می‌شود. در راستای توسعه آموزش بین حرفه‌ای و بهبود آموزش مداوم جامعه سلامت، ارائه یک الگو مناسب با بستر فرهنگی و آموزشی کشور و اجرای آن برای رسیدن به اهداف فوق ضروری است. استفاده از یک الگوی اجرایی راه را برای دستیابی به این اهداف هموارترمی‌نماید. لذا در مطالعه حاضر به طراحی الگوی آموزش مداوم بین حرفه ای، اجرا و ارزشیابی با یک برنامه پرداخته شده است. این مطالعه در ۴ مرحله انجام گردید در مرحله اول یک مرور متون برای شناسایی الگوهای رایج آموزش مداوم بین حرفه‌ای و استخراج عناصر بکار رفته در این الگوها انجام شد. در مرحله دوم با متخصصین آموزش مداوم و آموزش بین حرفه‌ای در رابطه با ویژگی‌هایی عناصر به‌دست‌آمده از مرحله اول مصاحبه‌ای انجام شد؛ و در مرحله سوم، الگوی آموزش مداوم بین حرفه‌ای با استفاده از یافته‌های مرحله اول و دوم تدوین گردید. در مرحله چهارم این الگو با یک برنامه آموزشی اجرا و مورد ارزشیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، این برنامه روی نگرش و آمادگی یادگیری بین حرفه‌ای کارکنان برای ارائه مراقبت تیمی تأثیرگذار بوده است. برنامه‌های آموزش مداوم بین حرفه‌ای با تمرکز بر روش‌های تعاملی شرایط یادگیری از هم و باهم و درباره هم را فراهم می‌کند.

کلیدواژه ها: ارزشیابی | الگو | آموزش مداوم | بین حرفه‌ای |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی الگوی آموزش مداوم بین حرفه ای، اجرا و ارزشیابی با یک برنامه
مجری اصلی: علیرضا ایرج پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 395686CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر