با افزایش شدت جریان و حرارت ورودی وکاهش سرعت تراورس جوشکاری تراکم عددی و جرمی بخارات سمی جوشکاری در فاصله 23 cm از محل جوشکاری بیشتر از فاصله 41 با افزایش شدت جریان و حرارت ورودی وکاهش سرعت تراورس جوشکاری تراکم عددی و جرمی بخارات سمی جوشکاری در فاصله 23 cm از محل جوشکاری بیشتر از فاصله 41

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.گروه هدف را مشخص کنید.

با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021


تراکم عددی و جرمی فیوم های جوشکاری بر روی استیل زنگ نزن 304 توسط دستگاه پایش گردوغبارGRIMM مدل 106.1 اندازه گیری شدند.. سنجش ها در پارامترهای مختلف عملیاتی جوشکاری شامل شدت جریان، سرعت تراورس جوشکاری، شاخص Input Heat و فاصله تا محل جوشکاری انجام شد. همچنین آنالیز شیمیایی و ریخت شناسی فیوم های جوشکاری در ردیف های مختلف اندازه ذرات پس از نمونه برداری با کاسکید ایمپکتور OGAWA با EDX-SEM و EDX-SEM-FE انجام گرفت. به علت پدیده bounce Particle ،سطح تمامی فیلترها توسط پارچه ای که پرز نمی داد، چند ساعت قبل از نمونه برداری با روغن سیکلون پوشانیده شد. همچنین، قطر ذرات با واحد نانومتر در هر یک از ردیف سایزها با استفاده از نرم افزار 44p.1 imagej تعیین شد.بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین تراکم عددی فیوم های جوشکاری SMAW ،TIG و MIG 6 در فاصله 23 سانتیمتری از محل جوشکاری به ترتیب ،3/82×10 4 و 1/88×10 6 10×39/4 ذره بر لیتر میباشد. همچنین تراکم عددی در این جوشکاریها در فاصله 41 سانتیمتری از محل جوشکاری به ترتیب 6 ،2/73×10 3 و 9/71×10 6 10×33/2 ذره بر لیتر بود. همچنین میانگین تراکم جرمی فیوم های جوشکاری SMAW ،TIG و MIG در فاصله 23 سانتیمتری از محل جوشکاری به ترتیب 32/6598 ،67/6 و 71/4781 میکروگرم بر مترمکعب میباشد. تراکم جرمی جوشکاریهای فوقالذکر نیز در فاصله 41 سانتیمتری از محل جوشکاری به ترتیب 82/3803 ،31/3 و 34/1987 میکروگرم بر مترمکعب بود. نکته دیگر اینکه تراکم عددی و جرمی فیوم های جوشکاری TIG در ردیف سایزهای مختلف بسیار پایینتر از سایر جوشکاریهای موردبررسی بود به طوریکه در ردیف سایزهای NC6 ،NC7 و NC8 که مربوط به ذرات بزرگتر از 5/3 میکرومتر است، هیچگونه ذرهای سنجش نشد. شایان ذکر است که تراکم جرمی ذرات در جوشکاری SMAW در فاصله 23 سانتیمتری از محل جوشکاری از حدود مواجهه مجاز )TLV )توصیهشده توسط ACGIH( 5 میلیگرم بر مترمکعب( تجاوز کرده بود.همانطور که انتظار میرفت در تمامی جوشکاریهای مورد بررسی، تراکم عددی و جرمی کلی فیوم های جوشکاری در فاصله 23 سانتیمتری از محل جوشکاری بیشتر از فاصله 41 سانتیمتری است. مهترین نتیجه حاصل از این پژوهش این است که افزایش شدت جریان و شاخص Input Heat و کاهش سرعت تراورس و فاصله از محل جوشکاری در جوشکاری های SMAW و MIG باعت افزایش تراکم عددی و جرمی می شود. اما در جوشکاری TIG این روابط و همبستگی بین متغیرهای مذکور مشاهده نمی شود. نتایج ارزیابی ریخت شناسی فیوم ها نشان داد که ذرات کوچکتر فیوم های جوشکاری، اغلب قبل از جمع آوری و در جریان هوا متراکم شده و کلوخه هایی از ذرات را تشکیل می دادند که دقیقا شبیه ذرات کروی بزرگتر جمع آوری می شدند و رفتاری شبیه آن ها داشتند. همچنین اغلب ذرات انالیز شده در ردیف سایزهای بزرگتر دارای ذرات کروی تک بودند.همچنین، آنالیز EDX حضور عناصر کربن، اکسیژن، کروم، اهن و نیکل را در آنالیز بالک از فیلترها تایید کرد.هماکنوناکثر اندازهگیریهای میزان مواجهه با ذرات در محیطهای کاری و از جمله جوشکاری، همانند مقادیر مجاز مواجهه شغلی (TLV (بر مبنای تراکم جرمی انجام میپذیرد. غالباً جرم ذرات ریزتر در مقایسه با جرم ذرات خشنتر و درشتتر در محیطهای کار صنعتی ناچیز است. اما در این محیطها تراکم عددی بسیار زیادی از میکرو ذرات و نانو ذرات میتواند مشاهده شود. ازآنجاییکه با کوچکتر شدن اندازه ذرات، با فرض حجم یکسان، نسبت سطح به حجم ذرات افزایش مییابد و با در نظر گرفتن این واقعیت که افزایش سطح ذرات، علیرغم دارا بودن یک ترکیب شیمیایی یکسان، قادر است یک ماده خنثی و بی اثر را به یک ماده سمی تبدیل کند و واکنش بسیار متفاوتی را با مایعات زیستی و سلولها داشته باشد و بهتبع باعث افزایش اثرات نامطلوب بهداشتی آنها شود، ضروری به نظر میرسد تا علاوه بر تراکم جرمی، تراکم عددی ذرات نیز در ردیف سایزهای مختلف برای ارزیابی مواجهه در محیطهای کار صنعتی موردتوجه قرار گیرد. بر طبق یافته ها، با افزایش شدت جریان و Input Heat و کاهش سرعت تراورس جوشکاری تراکم عددی و جرمی فیوم ها افزایش مییابد. همچنین با افزایش فاصله از محل جوشکاری تراکم عددی و جرمی فیوم ها کاهش مییابد. لذا، پیشنهاد میشود که اپراتورهای جوشکار در صورت امکان از ولتاژ و آمپراژ پایینتر و سرعت تراورس باالتر در طی عملیات جوشکاری استفاده کنند. در جوشکاری های مذکور، در تصاویر SEM سعی شده است تا در حد امکان، ذرات تک از دیدگاه ویژگی های ریخت شناسی و مخصوصا قطر ذرات مورد ارزیابی قرار بگیرد. در برخی از این تصاویر مشاهده می شود که در برخی از ردیف سایزها، قطر ذرات در میکروگراف ها اندکی کوچکتر از ردیف سایز تعریف شده در آن مرحله است که احتماال به این علت است که ذره مورد نظر قبل از ورود به مرحله مخصوص به خود در مراحل پایین تر، به علت برخورد با سطح فیلتر در مراحل باالتر )مرحله ای که هم اکنون ذره در آن قرار دارد( به دام افتاده است. همچنین قطر ذره در برخی از ردیف سایزها بزرگتر از قطر جت نازل ورودی به آن مرحله می باشدکه احتمال بر اثر تشکیل ذرات بزرگتر طی فرآیند انعقاد پس از برخورد ذرات با سطح فیلتر در آن مرحله می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی:   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۱   |   کد طرح: 94-04-27-29751


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر