ویروس درمانی در عفونت های ادراری بیماران بستری لوله گذاری شده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر مهاری ویروس های لیتیک بر روی باکتری های ایجاد کننده عفونت ادراری در بیماران بستری بیمارستان های شهر گرگان انجام شد. تنایج نشان داد که این ویروس ها(باکتریوفاژ) قادر به حذف حالت پلانکتونی و بیوفیلم باکتری های پروتئوس میرابیلیس ایجاد کننده عفونت ادراری بودند. همچنین استفاده از این ویروس ها منجر به تقویت تاثیر آنتی بیوتیک آمپی سیلین گردید.
کلیدواژه ها: عفونت مجاری ادراری | بیوفیلم | پلانکتونی | باکتریوفاژ | آمپی سیلین | Proteus mirabilis |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: جداسازی باکتریوفاژهای لایتیک علیه برخی از عوامل شایع باکتریایی (اشرشیاکلی و استافیلوکک ساپروفیتیکوس) دخیل در عفونت ادراری برای فاژ درمانی
مجری اصلی: دکتر عزت ا.. قائمی- دکتر مجید بوذری- مهسا یزدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲۲   |   کد طرح: 940805184CAPTCHA
دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر