دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بذر شنبلیله مشکلات گوارشی بیماران را کاهش می دهد

 برخی از بیماران بستری داری شرایط بحرانی به دلیل داشتن مشکلات متعدد به وسایل حمایتی از جمله تهویه مکانیکی برای ادامه‌ زندگی خود نیاز دارند. با اینکه استفاده از تهویه‌ی مکانیکی یکی از پایه‌های درمان در بیماران بشمار می آید اما عوارض متعددی را در سیستم‌های مختلف بدن از جمله سیستم گوارشی ایجاد می کند و منجر به مشکلات گوارشی مانند تاخیر در تخلیه معده، کاهش صداهای روده، یبوست، سوء جذب و نفخ شکمی می شود. از طرفی عملکرد دستگاه گوارش و مراقبتهای تغذیه­ای مناسب در رونــد درمــان و پیشــگیری از پیشــرفت بیمــاری نقـش مهــم و تعیین کننــده ای دارد.

  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ کاهش مشکلات گوارشی از روش‌هایی مانند: ﺗﻐﺬیﻪ از ﻃﺮیﻖ ﻟﻮﻟﻪ و داروﻫﺎی ﺷﯿﯿیﯽ افزایش‌دهنده ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. با توجه به اینکه داروﻫﺎی ﺷﯿﯿیﯽ، تاثیر ﭘﺎیﯿﻦ و ﻋﻮارض ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ یک درﻣﺎن ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ایﻤﻦ و ﻣﺆﺛﺮ باشند. زیرا ﺑﺴـﯿﺎری از آن‌ها اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ قابل‌ مقایسه ﺑـﺎ داروﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی را ایجاد می کنند.

یکی از این داروهای گیاهی بذر ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ می باشد. گیاه شنبلیله ﻋﻠﻔﯽ یک ‌ساله و از قدیمی‌ترین ﮔﯿﺎﻫﺎن دارویﯽ شناخته‌ شده در ﺗﺎریﺦ است، حاوی مقادیر مناسبی از فیبر محلول بوده و بذر آن به علت داشتن گلوتامانان خاصیت پری بیوتیکی دارد. اگر این بذر در رژیم غذایی گنجانده شود بدون تغییر از سیستم گوارشی عبور کرده و می تواند به سلامت باکتری های روده و ایجاد تعادل در فلور میکروبی روده کمک کند (لازم به ذکر است: بطور طبیعی در روده ها انواعی از میکروب به مقدار مشخص وجود دارد که به عملکرد روده ها کمک می کند).  شنبلیله درد و التهاب دستگاه گوارش را با پوشش دادن لایه های درونی معده و روده، تسکین داده و سوزش سر معده و برگشت اسید معده را درمان می‌کند.
  

کلیدواژه ها: بذر شنبلیله | تهویه مکانیکی | گوارش |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر بذر شنبلیله بر مشکلات گوارشی بیماران تحت تهویه مکانیکی.
مجری اصلی: دکتر اکرم کوشکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲۰   |   کد طرح: 94128CAPTCHA
دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر